votesim.votesystems

Repository of voting methods.

votesim.votesystems.ranked_methods

Collection of ranked voting methods with their name as the key and the voting system’s function as the value.

Type

dict

votesim.votesystems.scored_methods

Collection of ranked voting methods with their name as the key and the voting system’s function as the value.

Type

dict

votesim.votesystems.vote_methods

Collection of single-mark voting methods with their name as the key and the voting system’s function as the value.

Type

dict

votesim.votesystems.all_methods

Collection of all available voting methods with their name as the key and the voting system’s function as the value.

Type

dict